Sertifiseringer renholdsbransjen

Det stilles strenge krav til alle bedrifter som driver i renholdsbransjen. Lisa Ultra Vedlikehold AS tar sikkerhet, miljø og helse på høyeste alvor.

Standarden INSTA 800 “Rengjøringskvalitet – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet” ble sertifiserbar ved revisjonen i 2010. Standarden ble i 2018 igjen utgitt i revidert utgave, og er nå delt i to deler; INSTA 800-1 og INSTA 800-2. Del 1 av standarden omhandler systemet for måling av rengjøringskvalitet, mens  betingelser for samsvarserklæring som kan danne grunnlag for sertifisering av brukere av INSTA 800-1 er flyttet til standardens del 2.

SINTEF sertifiserer personer for kunnskapsnivå 3 og 4 i henhold til standardens del 2. Sertifiseringen utføres og følges opp i samsvar med kravene i NS-EN ISO IEC 17024.

Hensikten med sertifisering for INSTA 800-1 er å dokumentere at brukere av standarden har nødvendig kunnskap for å arbeide med standarden på riktig måte. Standarden stiller krav om at dokumentasjon av slik kunnskap skal gjøres gjennom sertifikater utstedt av et tredje parts sertifiseringsorgan. En sertifisering kan bidra til:

 • generell kompetanseheving blant brukere av standarden, til fordel for både utførende innen renhold og mottakere av renholdstjenester
 • at standarden brukes på riktig måte ved:
  • utarbeidelse av anbudsdokumenter
  • planlegging av renhold
  • fastsettelse av kvalitetskrav; sikre at kravene blir lagt på riktig nivå
  • kvalitetskontroller; riktig resultat (sann verdi) og tilsiktet grad av reproduserbarhet ved kvalitetskontroller
 • å unngå misbruk av standarden, for eksempel tilpasninger som ikke er akseptable i forhold til rammer og krav gitt i standarden.

Har du noen spørsmål vennligst ta kontakt med oss.